Všeobecné obchodní podmínky společnosti VAVIAS s.r.o.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem služeb VAVIAS s.r.o. se sídlem Pohraniční 1288/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 10721037 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46838 (dále jen Poskytovatelem) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen Objednatelem) v souvislosti s využíváním nabízených služeb.

1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která závazně zadává objednávku a je vedena jako plátce za poskytnuté služby.

1.3. Při objednávce a využití služeb Objednatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a stejně jako pracovníci společnosti Vavias s.r.o. se zavazuje k jejich dodržování.

Vymezení pojmů

2.1. Poskytovatelem se pro účely těchto podmínek rozumí společnost Vavias s.r.o.

2.2. Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která závazně objedná nabízenou službu

2.3. Službou se rozumí zprostředkování činností uvedených v nabídce služeb na webových stránkách www.vavias.cz či individuálně smluvených činností zde neuvedených.

Práva a povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel se zavazuje uvádět pravdivé, přesné kontaktní a identifikační údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu.

3.2 Objednatel je povinen poskytovateli uvést veškeré informace přímo či nepřímo související s objednanou službou. Požadavky na vypracování úkolů zadat srozumitelně a jasně s přesnou definicí termínu dokončení a výstupních formátů. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu služeb ani případné škody, pokud od Objednatele obdržel nepřesné, neúplné nebo zavádějící informace.

3.3. Při zajišťování služby se Objednatel zavazuje k potřebné součinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem.

3.4. Objednatel má právo být Poskytovatelem průběžně informován o realizaci objednané služby.

3.5. Objednatel je povinen řádně a včas uhradit cenu za poskytované služby v dohodnuté výši.

3.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže při splnění svých výše uvedených povinností a ani po upřesňujícím a doplňujícím zadání neobdrží objednané služby dle svých požadavků.

Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen řádně a včas zpracovat služby objednané Objednatelem dle jeho pokynů, požadavků a určených lhůtách s využitím všech dostupných prostředků vyžadujících povaha služby.

4.2. Poskytovatel má právo odmítnout takové pokyny, které rozporují s právní úpravou České republiky i ty které nepokrytě odporují pravidlům slušného chování.

4.3. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré údaje o Objednateli nepředá žádné třetí osobě.

4.4. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zprostředkované a navazující služby jako jsou např. kurýrní a poštovní služby, doprava apod.

4.5. Poskytovatel má právo odmítnout zajistit službu pokud zákazník nezadal objednanou službu srozumitelně.

Objednávka a uzavření objednávkové smlouvy

5.1. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam činností uvedených v nabídce služeb včetně platného ceníku.

5.2. Pro objednání služby Objednatel řádně vyplní objednávkový formulář na webových stránkách Poskytovatele a uvede všechny povinné údaje a informace o objednávané službě. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky zašle Objednateli na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři cenovou nabídku za požadované služby.

5.3. Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (emailem, telefonem).

5.4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká podepsáním objednávkové smlouvy (akceptací), kterou Poskytovatel předá Objednateli formou na které se společně dohodli.

5.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít objednávkovou smlouvu.

Platební podmínky

6.1. Ceny za poskytnuté služby stanovuje Poskytovatel individuálně na základě dohody mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, nebo jsou uvedeny v platném ceníku na webových stránkách www.vavias.cz

6.2. Pokud dojde v průběhu čerpání již zaplacených služeb ke změně cen, nevztahuje se tato změna na již uzavřené smlouvy.

6.3. Platbu za služby provede Objednatel převodem na bankovní účet Poskytovatele na základě vystavené faktury, jejíž splatnost je 14 dní. V případě objednávky cenového balíčku uhradí Objednatel částku předem.

Závěrečné ustanovení

7.1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2021

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravených těmito podmínkami se řídí českým právním řádem.

7.3. Pokud smluvní vztah obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

7.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace firemní, osobní či obchodní povahy, které si sdělí na základě smluvního vztahu jsou důvěrné a nebudou je sdělovat třetím osobám. To neplatí pro případné smluvní partnery některé ze stran.

7.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu, úpravu či doplnění těchto obchodních podmínek.