Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

1. Správce osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů VAVIAS s.r.o., IČ: 10721037 se sídlem v Pohraniční 1288/1, Děčíně, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46838 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy a předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává jsou dále vymezeny.

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek www.vavias.cz .

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu (ve významu účinné obhajoby v případě sporu) nebo uděleného souhlasu. 

 

2. Zpracovávané údaje

Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k vymezeným účelům v bodě 7 této směrnice.

3. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány následujícími způsoby:

3.1 přímo od subjektů údajů, které jsou zaměstnanci Správce případně osoby spolupracující

3.2 přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.;

3.3 veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.);

3.4 od jiných subjektů osobních údajů v postavení správců nebo zpracovatelů, které předávají osobní údaje za účelem direct marketingu prostřednictvím Správce;

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:

4.1 identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

 • jméno a příjmení/název firmy

 • adresa/sídlo firmy

 • telefonní číslo

 • emailová adresa

 • bankovní spojení

4.2 další nezbytné údaje pro plnění smlouvy

4.3 údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů za účelem personálních řízení

 

5. Kategorie subjektů údajů

Správce zpracovává následující kategorie subjektů údajů:

 • zaměstnanec Správce

 • uchazeč o zaměstnání

 • zákazník Správce

 • koncový zákazníci

 • dodavatel služby

 • jiná osoba ve smluvním či obdobném vztahu ke Správci

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:

 • finanční ústavy

 • veřejné ústavy

 • zpracovatel/é

 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • další příjemci v případě předání osobních údajů do zahraničí – státy mimo/ EU

7. Účel zpracování osobních údajů

Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 

7.1 Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy;

7.2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

7.3 Účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

7.4 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

7.5 Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách www.vavias.cz, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

7.6 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

8. Doba zpracování osobních údajů

8.1 Vaše údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, uskutečnění služby, dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste případně správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

9.1 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

9.2 Správce přijal taková opatření aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

9.3 Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

10. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

10.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR;

 

10.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

10.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

10.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, tel. +420234665111;

10.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

10.6 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

11. Cookies

11.1 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel této webové stránky, si Vás dovoluje V souladu s ustanovením §89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, informovat, že pro svoji činnost využívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde použity za účelem sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků na webových stránkách, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

11.2 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče a tím internetové stránce umožní zaznamenat informace o Vaší návštěvě ( např. zvolený jazyk a další nastavení). Soubory cookies umožňují lepší využití internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám.

11.3 Na webových stránkách správce využívá tyto druhy cookies:

   1. relační (dočasné)soubory – aktivují se otevřením okna prohlížeče a po jeho zavření se všechny tyto soubory vymažou

   2. trvalé soubory – pomáhají identifikovat Váš počítač při opakovaných návštěvách internetových stránek a umožňují přizpůsobení internetových stránek Vašim potřebám.

11.4 Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

11.5 Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.